Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK)

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) został utworzony w 1945 r. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, na Mokotowie, przy ulicy Z. Modzelewskiego 27 (dawna J. Kaczmarskiego).
Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.
Centrum Teledetekcji ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych do pozyskiwania informacji o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi. Centrum Teledetekcji zostało założone w 1976 r. jako Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLiS) realizujący unikatowe prace z użyciem nowoczesnych technik teledetekcji. Obecnie w Centrum Teledetekcji realizowane są różnorodne tematy badawcze przy wykorzystaniu danych z zakresu optycznego (widzialne, termalne) i danych radarowych, wykorzystujemy najnowsze zobrazowania satelitarne z Programu COPERNICUS. Dotyczą one:


ROLNICTWA: prognozowanie plonów, wykrywanie i monitorowanie susz, rozpoznawanie upraw, szacowanie kondycji upraw;
OBSZARÓW BAGIENNYCH (NATURA2000): bilans energetyczny i wodny, obieg węgla pomiędzy powierzchnią a atmosferą, szacowanie biomasy, badanie zmian uwilgotnienia gleby, klasyfikacja typów pokrycia terenu oraz zmian czasowych;
BIOENERGII: wykrywanie i monitorowanie plantacji roślin energetycznych;
NATURALNYCH ZAGROŻEŃ: susze, powodzie, pożary, osuwiska;
ZMIAN POKRYCIA TERENU: na obszarach Natura 2000, obszarach rolniczych, obszarach traw i obszarach zurbanizowanych