Wyniki

Mapa wagi biomasy świeżej – podlaskie

W ramach prowadzonych prac, opracowano modele regresyjne, szacujące wagi biomasy świeżej dla obszaru łąk w województwie podlaskim.

KLASYFIKACJA

W ramach prowadzonych prac wykonano klasyfikację użytków zielonych. Dla wybranych obszarów testowych zostały opracowane mapy klasyfikacyjne z podziałem na wysokoproduktywne użytki zielone i niskoproduktywne użytki zielone. Podejście klasyfikacyjne opierano się o zastosowanie szeregów czasowych wysokorozdzielczych danych satelitarnych Sentinel-2 do rozróżniania typów użytków zielonych.

W pierwszym etapie prac wykorzystano warstwę High Resolution Layer (HRL), która powstała  w ramach usługi Copernicus. Posłużono się tą warstwę w celu wyznaczenia obszarów użytków zielonych dla wybranych obszarów testowych. Następnie dla wybranych obszarów badawczych pozyskano serię bezchmurnych zdjęć Sentinel-2. Zdecydowano się na wybór obrazów z marca 2020 i 2021 roku. Obszary trawiaste zostały wyekstrahowane z obrazów S-2 przy użyciu masek przygotowanych na podstawie warstwy HRL. Zastosowano metodę klasyfikacji Random Forest przy użyciu języka programowania R. Podstawą klasyfikacji były informacje uzyskane od rolników i służb doradczych dotyczące składu botanicznego i wieku użytków zielonych jako dane in situ. Na ich podstawie wykonano analizę szeregów czasowych wskaźników wegetacji obliczonych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych Sentinel-2. Dla każdej klasy wyznaczono po >500 powierzchni próbnych. Zostały one podzielone w stosunku 50:50 (treningowe/weryfikacyjne).

Celem klasyfikacji było wyróżnienie dwóch podstawowych typów użytków zielonych:

– łąki wysokoproduktywne, położone na glebach dobrej lub średniej jakości, użytkowane z częstszym usuwaniem odrostów, wyższymi dawkami nawożenia, wyższą obsadą i dające wyższe plony niż murawy półnaturalne

– nieuprawiane trwałe użytki zielone o niskich plonach, zdominowane przez rodzime, naturalnie występujące zbiorowiska traw i innych gatunków zielnych, charakteryzujące się wysoką różnorodnością biologiczną.

Klasyfikacji dokonano w podziale na województwo podlaskie i wielkopolskie. Całkowita dokładność dla województwa podlaskiego wyniosła 97,6%, a dla woj. wielkopolskiego 86,7%. Procentowy udział ekstensywnych i intensywnych użytków zielonych w województwie podlaskim wynosi 70:30, a w województwie wielkopolskim 75:25.

Klasyfikacja typów łąk dla województwa Wielkopolskiego
Klasyfikacja typów łąk dla województwa Podlaskiego