Zadania

W projekcie znajduje się 6 pakietów roboczych:

WP1

Głównym celem pakietu roboczego 1 jest przygotowanie odpowiedniego zestawu danych referencyjnych do realizacji kolejnych pakietów roboczych mających na celu analizę warunków wzrostu trawy i modelowanie plonów. Dane referencyjne będą obejmować dwa rodzaje informacji – parametry gleby-roślinności mierzone in situ oraz dane meteorologiczne.

WP2

Głównym celem pakietu roboczego 2 jest przygotowanie map klasyfikacji łąk dla wybranych obszarów testowych, z ogólnym podziałem na łąki o wysokiej produktywności i łąki o niskim plonie, nieulepszone. Podejście do klasyfikacji będzie oparte na zastosowaniu serii czasowych danych satelitarnych Sentinel-2 do rozróżniania typów łąk. Mapy klasyfikacji będą niezbędne do dalszych prac związanych z modelowaniem plonów trawy oraz do właściwego ustanowienia sieci pomiarów naziemnych.

WP3

Głównym celem pakietu roboczego 3 jest zidentyfikowanie dostępnych metod i opracowanie nowych algorytmów do szacowania wzrostu trawy i innych parametrów biofizycznych na podstawie danych satelitarnych o wysokiej rozdzielczości dla dwóch różnych środowisk, Polski i północnej Norwegii. Główny cel można podzielić na następujące zadania:

Określenie związków pomiędzy wskaźnikami roślinności pochodzącymi z danych satelitarnych o wysokiej rozdzielczości a pomiarami in situ, uzyskanymi w WP1, charakteryzującymi wzrost i jakość trawy.
Analizowanie (istniejących) danych hiperspektralnych in situ w odniesieniu do danych referencyjnych, w celu opracowania nowych modeli prognozowania plonów.
Opracowanie modelu opartego na serii czasowej wskaźników roślinności do prognozowania plonów w obszarach z dużym pokryciem chmur.
Stworzenie map parametrów roślinności dla badanych regionów podczas sezonu wegetacyjnego.
Porównanie metod i zależności między 2 regionami badawczymi w celu zidentyfikowania podobieństw i różnic między różnymi klimatami, składem gatunków traw i warunkami wzrostu.
WP4

Głównym celem WP 4 jest opracowanie metod do określania stresujących warunków dla łąk podczas sezonów wegetacyjnych, spowodowanych warunkami suszy, poważnymi warunkami zimowym zniszczeniem lub brakiem odpowiedniego odżywiania. Zastosowane zostaną dane satelitarne i pomiary in situ.

WP5

Kalibracja procesowego modelu łąk (BASGRA) w warunkach stresu spowodowanego suszą w Polsce przy użyciu różnych kombinacji danych dotyczących charakterystyki łąk (LAI, gęstość stanowiska, plon biomasy), które są pochodzenia satelitarnego oraz z rejestracji naziemnych.

Kalibracja procesowego modelu łąk (BASGRA) w warunkach zimowych (stresujących) w północnej Norwegii przy użyciu różnych kombinacji danych dotyczących charakterystyki łąk (gęstość stanowiska przed i po sezonie zimowym), które są pochodzenia satelitarnego oraz z rejestracji naziemnych.
Testowanie skalibrowanego modelu na niezależnych danych w warunkach stresu spowodowanego suszą w Polsce.
Testowanie skalibrowanego modelu na niezależnych danych w warunkach stresu zimowego w Norwegii.
Symulacja przetrwania zimy i sezonu wegetacyjnego z użyciem aktualizacji w czasie rzeczywistym na podstawie danych z satelity.

WP6

Działania w ramach WP 6 będą skoncentrowane na stworzeniu strony internetowej poświęconej prezentacji wyników projektu, tj. informacji o warunkach wzrostu trawy, wskazaniach obszarów dotkniętych suszą, zimowym zabiciem i dotkniętych różnymi sposobami zarządzania (WP 4), a także prognozach plonów trawy (WP5), suszy, wymarzania i wpływu różnych metod zarządzania (WP 4), a także prognozy plonów traw (WP5). Równolegle zostanie opracowana aplikacja mobilna w celu dostarczenia tych samych produktów indywidualnym rolnikom. Przygotowane narzędzie będzie również przydatne dla organizacji odpowiedzialnych za produkcję rolną – Ośrodków Doradztwa
Rolniczego w Polsce i norweskich służb doradztwa rolniczego.
Współpraca z wiodącymi stowarzyszeniami rolniczymi, takimi jak „Polski Związek Producentów Bydła Mięsnego” (ok. 3000 rolników) czy „Polski Związek Producentów Mleka” oraz doradcami rolniczymi pomoże dotrzeć do szerokiego grona odbiorców branżowych. Współpracę tę zapewni firma GEOMATIC – partner przemysłowy.


Głównym celem platformy informatycznej jest nie tylko dostarczanie danych użytkownikom
końcowym, ale także uzyskanie dostępu do wyników przez API w celu rozpowszechnienia systemu w istniejących systemach, takich jak dla producentów, ale także dla jednostek publicznych. Co również ważne, chcielibyśmy kontynuować rozwój systemu, otwierając go dla partnerów, którzy chcieliby dodać coś w przyszłości. Z tego powodu otwarta struktura i API będą miały kluczowe znaczenie. Na końcowym etapie tego pakietu roboczego wyniki projektu zostaną zademonstrowane i rozpowszechnione wśród społeczności użytkowników. Osiągnięcia projektu zostaną również zaprezentowane poprzez publikacje w odpowiednich czasopismach i na konferencjach. Interaktywna strona internetowa będzie również formą działań upowszechniających, wykorzystywaną do uzyskiwania informacji zwrotnych na temat użyteczności narzędzi przygotowanych w ramach projektu.